Política de Protecció de Dades

De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals (Reglament 679/2016, de 27 d’abril, de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, RGPD), se li informa que les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s’incorporen a un fitxer el responsable del qual és Asociación  Diálogos Andalucía Cataluña, amb domicili a EMPLENAR DADES DOMICILI, amb la finalitat exclusiva de gestionar el registre d’associats.

Aquesta informació (el seu nom i cognoms i l’adreça de correu electrònic) s’utilitza exclusivament per a informació relacionada amb l’associació, i serà conservada mentre estigui donat d’alta a la mateixa. Aquestes dades no són públiques i mai seran revelades ni venudes a terceres parts sota cap circumstància.

En qualsevol moment, pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament dirigint-se per escrit a l’adreça postal esmentada, mitjançant el correu electrònic asociacion@condialogo.com

Si el que desitja és donar-se de baixa a l’associació, pot sol·licitar-ho visitant el següent link.

Per a qualsevol ampliació i / o aclariment d’aquesta informació, pot posar-se en contacte amb:

Asociación Diálogo Andalucía Cataluña
E-mail: asociacion@condialogo.com